Porovnání roku 2004 s rokem 2014 při založení společnosti z pohledu finančního úřadu

ROK 2004

Jít v této době na finanční úřad bylo pro značnou část z nás „výlet“ na celý den. Pokud jste chtěli registrovat společnost k dani z příjmu nebo k DPH, stoupli jste si do fronty a na znamení, že je přepážka volná, se registrace vyplňovala přímo na místě za přísného dohledu odpovědného pracovníka. Ten přihlášku převzal a finanční úřad do 30-ti dnů zaslal vyřízenou registraci písemně.

Pokračování textu

Porovnání roku 2004 s rokem 2014 při založení společnosti z pohledu obchodního soudu

Příklad –  založení s.r.o. a zápis do obchodního rejstříku:

ROK 2004

V této době existovaly pouze tištěné formuláře, na kterých bylo zapotřebí vyplnit veškeré údaje o zapisované společnosti s.r.o. Tento formulář současně s přílohami: tedy notářským zápisem o vzniku společnosti, živnostenskými listy, prohlášením správce vkladu, souhlasem manželky/la s tím, aby použil peněžní prostředky do kapitálové účasti ve společnosti, nájemní smlouvou k sídlu společnosti, výpisem z katastru nemovitostí, čestným prohlášením jednatelů, výpisy z rejstříku trestů (na který jste čekali až 3 týdny a Pokračování textu

Porovnání roku 2004 s rokem 2014 při založení společnosti z pohledu živnostenského úřadu

Naše společnost již 14 let v rámci své podnikatelské činnosti zakládání a prodeje společností spolupracuje s úřady, které mají na starosti registrovat, vydávat oprávnění, evidovat, kontrolovat, vydávat usnesení, zapisovat …atd. Můžeme s radostí oznámit, že co se rychlostí týče, je dnešní doba nesrovnatelná s dobou před 10-ti lety.

Pokračování textu

Ručení orgánů společnosti

Ručí jednatel, společník, od 1.1.2014 celým svým majetkem? Je to jiné oproti minulosti? Kdo má podat návrh na insolvenci pokud společnosti hrozí úpadek?   

Jedním z nejčastějších dotazů klientů, kteří chtějí založit společnost nebo koupit ready made je, jak je to nově s hmotným ručením jednatelů a dalších orgánů společnosti.

Pokračování textu

Rozdíl mezi založením s.r.o. a koupí ready made s.r.o.

V poslední době mnoho klientů zvažuje, zda založit s.r.o. nebo si pořídit ready made s.r.o. se splaceným základním kapitálem (u nás 50.000,-, 100.000,- a 200.000,- Kč). A s tím souvisí i velmi častý dotaz: Jaký je v současné době rozdíl mezi založením s.r.o. a koupí ready made s.r.o.?

Pokračování textu

Podnikat na fyzickou nebo právnickou osobu? Co je výhodnější?

V základu platí, že fyzická osoba (OSVČ) riskuje celý svůj osobní majetek od prvopočátku svého podnikání. Tzn., že se zde nezohledňuje zda si případný úpadek zavinila sama svým vlastním přičiněním, nebo zda se o její úpadek zasloužila třetí osoba ( příklad: odběratel, který nezaplatil a v důsledku toho je fyzická osoba v insolvenci).

Pokračování textu

Společné jmění manželů a jeho vliv na vlastnictví obchodního podílu, správce společné věci

Zákon platný od 1. 1. 2014 č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, zkráceně Zákon o obchodních korporacích nově upravuje možnost, stanovit si správce společné věci v případech, kdy obchodní podíl společnosti ať už z části nebo úplně vlastní jeden z manželů. Zákon totiž propojením na nově upravovaný Občanský zákoník č.89/2012 Sb. dovozuje, že takovýto obchodní podíl je pak vlastněn oběma manžely současně.

Pokračování textu

Rozdíl mezi společností založenou do 31. 12. 2013 se základním kapitálem 200 000 Kč a společností založenou v roce 2014?

Názor, zda je s.r.o. založená od 1. 1. 2014 lepší, výhodnější, bezpečnější, než s.r.o. založená do konce roku 2013, se nedá obecně popsat .

Nejpodstatnějším rozdílem mezi těmito s.r.o se jeví fakt, že společnosti založené od 1. 1. 2014 se musí plně podřídit zákonu o obchodních korporacích (nahrazuje obchodní zákoník 513/1991 Sb.), který má mnoho protichůdně komentovaných znění k některým paragrafům, kdy ani odborná veřejnost není v tomto zajedno a navíc není prověřený praxí.

Pokračování textu

Rozdíl mezi fyzickou osobou podnikající a právnickou osobou

Velmi často jsem nuceni reagovat na dotaz, jaký je vlastně s vývojem legislativy spojován rozdíl mezi fyzickou podnikající osobou a právnickou osobou – ve vztahu ke členům statutárních orgánu, z pohledu jejich ručení osobním majetkem.

V základu platí, že fyzická osoba riskuje celý svůj osobní majetek od prvopočátku svého podnikání. Tzn. že se zde nezohledňuje zda si případný úpadek zavinila sama svým vlastním přičiněním, nebo zda se o její úpadek zasloužila třetí osoba ( příklad. odběratel , který nezaplatil a v důsledku toho je fyzická osoba v insolvenci).

Členové statutárních orgánů právnické osoby jsou v riziku pouze tehdy, pokud se prokáže, že úpadek společnosti jež obchodně vedou zavinily samy a to špatným hospodařením.